Logo Gmina Mokobody

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11543
W sumie: 101322

Podlasie

Historia Podlasia
Gmina Mokobody położona jest na Podlasiu - historycznej dzielnicy Polski, po obu stronach środkowego Bugu.Termin Podlasie jest najprawdopodobniej nazwą ruską, wywodzącą się od "Podlasza", uzywanego pierwotnie przez rusinów dla oznaczenia terenów pod Lachami: tzn. ziem zajętych przez pleminoa polskie, głównie Mazurów, którzy z mazurska zaczęli nazywać je Podlasiem. We wczesnym średniowieczu był to teren osadnictwa wschodniosłowiańskiego, następnie zachodniosłowiańskiego.

W XI wieku Podlasie znalazło się w składzie Rusi Kijowskiej, potem zaś księstwa wołyńskiego. W XIII-XV wieku były to ziemie sporne między Mazowszem a Litwą. Po unii lubelskiej (1569) większa część Podlasia weszła w skład Korony, jako województwo podlaskie. Spowodowao to ustabiliozowanie adminstracyjnych granic Podlasia, którego zachodnia biegła wzdłuż Liwca. Tak ukształtowane granice przetrwały z niewielkimi zmianami do trzeciego rozbioru Polski.

Zjawiskiem typowym dla Podlasia była duża liczba drobnej szlachty, która napłynęła tu głównie na przełomie XIV i XV w. z pobliskiego Mazowsza. Fakt ten spowodował, że wielka własność ziemska nie przybrała tu takich rozmiarów, jak w innych rejonach kraju. Położenie gospodarcze drobnej szlachty, zwanej często zagrodową, niczym się nie różniło od położenia ludności chłopskiej. Pod względem politycznym korzystała ona jednak ze wszystkich uprawnień przynależnych uprzywilejowanej klasie społecznej.

W okresie rozbiorów Polski ziemie Podlasia zostały podzielone wzdłuż Bugu między Prusy i Austrię. W roku 1807 część Podlasia przeszła do zaboru rosyjskiego (białostocki obwód), pozostałą część w 1809 r. włączono do Księstwa Warszawskiego, w 1815 r. do Królestwa Polskiego. W wyniku rozbiorów całe Podlasie znalazło się we władaniu rosyjskim. Utrata niepodległości spowodowała istotne zmiany w strukturze społeczeństwa. Pod zarząd państwowy jako tzw. dobra rządowe przeszły królewszczyzny. Rosja utrzymała zwierzchnictwo szlachty nad chłopami, a jednocześnie pozbawiła ją władzy politycznej. Po powstaniu listopadowym szlachta folwarczna ostatecznie została odsunięta od życia politycznego, zaczęła przejawiać większe zainteresowanie dla gospodarki, wzrosła produkcja rolna. Pańszczyznę zaczęto zamieniać na czynsz. W okresie międzypowstaniowym prowadzono tu ożywioną działalność niepodległościową. Szczególną rolę odegrały te tereny w okresie powstania styczniowego. Tu bowiem miało ono najintensywniejszy przebieg. Po upadku powstania styczniowego nastąpił tu wzmożony ucisk narodwy i religijny (walka z unitami. W 1864 r. przeprowadzono reformę uwłaszczeniową.

W 1918 r.Podlasie wróciło do Polski.


Podlasianie
Podlasianie to grupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkująca obszar Podlasia od Łukowa i Międzyrzeca Podlaskiego na południe po dolinę Narwii i Biebrzy na północ. Od zachodu Podlasianie łączą się z Mazurami, od wschodu zaś są przemieszani z Białorusinami. Podlasianie pochodzą z Mazowsza i skolonizowali tereny nad środkowym Bugiem, głównie w XIII-XV wieku, nawarstwiając się na wcześniejszą kolonizację ruską.

W zachowanej tradycyjnej kulturze materialnej i duchowej Podlasian ścierają się elementy mazowieckie i ruskie (w budownictwie, narzędziach rolniczych i rybackich, tkactwie, garncarstwie, obrzędach i zwyczajach). Charakterystyczne jest przetrwanie wśród Podlasian szlachty zaściankowej, kultywującej odrębne obyczaje.

Wójt gminy zaprasza

 

      Iwona Księżopolska


 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.